♥ دُردونه عمه ها ♥

♥ فرشته مهربون ما ♥

دُر دونه عمه ها

  مهرسا جون ما 19 خرداد ماه سال 1395 ساعت 17:45در بیمارستان مردم زمینی شد.

 ما سه تا عمه از خاطراتت و روزهای قشنگت مینویسیم تا روزی که خودت بتونی این وبلاگ رو ادامه بدی تا بشه دفترخاطرات دُر دونه ناز ما : مهرسا

 

 

 شکــ ــلکـــْـ هـــ ـایِ هلـــ ـــــن اسمم یعنی :
   مانند خورشید  

 

متن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنید